Phal. tetraspis fma. livida 'Yaphon'

Slippertalk Orchid Forum

Help Support Slippertalk Orchid Forum:

Top